پوستر همایش شریعتی وآینده علوم انسانیبرگزار کنندگان: انجمن جامعه شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

زمان: 23 آذرماه 1394 ساعت 7:45 تا 19

مکان: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان شصت و چهارم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

فراخوان سمینار بین‌المللی شریعتی و آینده علوم انسانی

پوستر سمینار

برنامه زمانی

فایل الکترونیکی خلاصه مقالات فارسی

فایل الکترونیکی خلاصه مقالات انگلیسی

گزارش برگزاری:

 

 

گالری عکس