به مناسبت چهلمین یادمان دکتر علی شریعتی

سمپوزیوم اکنون ما شریعتیزمان: چهارشنبه و پنج شنبه 14 و 15 تیرماه 1395

مکان: پل‌گیشا، دانشگاه تربیت‌مدرس،سالن شهید دکترچمران

حامیان: انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن ایرانی تاریخ اجتماعی علم و فناوری، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن علوم سیاسی ایران، گروه فرهنگ تاریخ و پژوهش های میان رشته ای، مرکز پژوهشی آفرینش، موسسه راویان فردا، موسسه مطالعات دین و اقتصاد، دفتر پژوهشهای فرهنگی دکتر شریعتی

محورها:

  • تحلیل موقعیت دوران
  • ممیزات گفتارهای مطرح
  • گفتمان نوشریعتی، چشم اندازها
  • بحران هویت در جامعه
  • نقد بنیادگرایی
  • الهیات رهایی بخش
  • عدالت (امر اجتماعی)
  • آزادی (فلسفه سیاسی)

 

فراخوان 

برنامه زمانی نشست ها و سخنرانی ها (روز اول- روز دوم)

پوستر