نشست گروه جامعه شناسی احساسات در چهارمین همایش ملی «پژوهش های اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران» با مدیریت دکتر فرح ترکمان با 6 سخنرانی، در سالن شماره 6 دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی در دومین روزهمایش (چهارشنبه 6 دی ماه 96) از ساعت 14الی 16 برگزار شد.

اولین سخنرانی با عنوان «نقش ویژگی های ساختاری شبکه بر احساس صمیمیت بین زوجین متأهل شهر مشهد» توسط دکتر مریم اسکافی نوغانی ایراد شد. دکتر اسکافی به اثر سه ويژگي رابطه‌اي شبكه يعني اندازه، همپوشاني و تراكم براحساس صميميت بين زوجين پرداخت. نتايج رگرسيون چندگانه در تحقیق وی نشان داد كه چهار متغیر مستقل برای تبیین صمیمیت با همسر در معادله رگرسیونی باقیمانده‌اند. بیشترین اثر (48%-) را تراكم دارد، یعنی هرچه تراكم در شبکه خانواده‌های زوجین بیشتر باشد، نمره صميميت بین زوجین کمتر است. متغیر مستقل دوم همپوشانی بين اعضاي دو خانواده است و تأثیرش 38 درصد است و نشان می‌دهد هرچه خانواده‌هاي زوجین، ارتباط صميمي بیشتری با هم داشته باشند، نمره صميميت بين زوجين بالاتر است. متغیر مستقل بعدی اندازه شبكه است که  با بتا 0.22- رابطه منفی با صميميت دارد. یعنی هرچه تعداد اعضايي شبكه زوجين بيشتر باشد، نمره صمیمیت با همسر پایین تر می‌آید. اين نتيجه مي تواند به اين معني باشد كه اندازه شبكه مي تواند بر فعاليت هاي مشترك و تراكم بين اعضاي شبكه مؤثر باشد و اين دو خود اثر منفي بر صميمت بين زوجين دارند.

دکتر حسنی سخنرانی دوم را با عنوان «هویت و قشر بندی احساسات» ایراد نمود. او بر اساس نظریات ترنر نقش احساسات را در چهار سطح هویتی، هویت نقش، هویت گروهی، هویت اجتماعی و هویت هسته ای، به ترتیب ذکر شده، پر رنگ تر معرفی کرد و در ادامه به این که چطور می توان در قشرهای مختلف احساسات خاصی را مشاهده کرد پرداخت.

سخنرانی سوم با عنوان «پدیدارشناسی احساسات مجازی در فضای سایبر» توسط توسط دکتر رضوی ارائه شد.  او گفت:فراینداحساسات مجازیبا ورود کاربران به فضای مجازی آغاز می گردد و  با  «حس حضور»  و در «غیاب دیگری تعامل گر» و با رهاشدگی از جهان واقع، به «غرق شدگی» آنها در درون فضای مجازی ادامه می یابد. سپس افراد مورد مطالعه با «عرضه شدگی احساس» به انتقال محتوای رمزگذاری شده می پردازند که باعث «نمادین شدن احساس» می شود. اما فرد به دلیل عدم امکان ابراز احساسات واقعی با نوعی «تقلیل گرایی احساسی» مواجه می شود. نهایتا اینکه پس از تعامل مجازی در محیط سایبر، «پیوستاری شدن احساس» شکل می گیرد که کاربران احساسات را از جهان مجازی با خود به جهان واقعی می برند.

عزیزآبادی به عنوان چهارمین سخنران پنل با معرفی جامعه شناسی احساسات، به دستاوردهای این حوزه بین رشته ای پرداخت.

«بررسی تاثیر احساسات منفی ناشی از فشار اجتماعی در بروز انحرافات اجتماعی (مورد مطالعه: نوجوانان و جوانان مرتکب به جرائم اجتماعی در منطقه 16 تهران)»عنوان مقاله گرگوندی بود. او گفت: نتایج تحقیق نشان دادند که رابطه فشار و خانواده با سطح معنی­داری (039/0)، رابطه فشار و محیط کار با سطح معنی­داری (007/0)، رابطه فشار و محیط آموزشی مدرسه با سطح معنی­داری(0016/0)، رابطه فشار و محیط زندگی (006/0)، رابطه فشار و تاثیر گروه دوستان و همسالان با سطح معنی­داری (000/0) تایید شده اند.

آخرین سخنرانی با عنوان«مدیریت احساس، تجربه زیسته زنان شاغل در خانواده (زنان شاغل شهر زاهدان)» توسط دکتر ترکمان ایراد شد. مدل پارادایمی بر گرفته از طی مراحل این تحقیق بیانگر، پدیده: «تجربه زیسته مدیریت احساس در روابط با همسر»، شرایط: همکاری همسر(مرد) در کارهای خانه، تجارب خستگی کاری و عکس العمل همسر، در میان گذاشتن دغدغه‌های شغلی با همسر، تقسیم کار در خانواده، مدیریت کارها ونقش همسر در کاهش اضطراب ناشی از تداخل وظایف کار- خانواده  ، تجربیات احساسی در تداخل وظایف شغلی و وظایف همسری که ذیل مقوله تقسیم کار(اعم از نقشی و احساسی) در خانواده قابل طرح است. شرایط مداخله گر: مدیریت احساس در محیط کار  و رضایت از شغل و دلایل آن، راهبردها: مدیریت احساس و کار احساسی، پیامدها: در فضای خانواده با تقسیم کار اشتراکی ( اعم از نقشی و احساسی) بین زن و مرد، زن مبادرت به  مدیریت احساس می کند و پیامد مثبت سلامت خانواده را به همراه دارد. در خانواده با تقسیم کار تفکیکی/ جنسیتی، مدیریت احساس می تواند به کار احساسی برای زن تبدیل شود که پیامد منفی برای سلامت خانواده دارد.

 احساسات 6دی96