دکترصالح2نشست گروه جامعه شناسی تفسیری انجمن جامعه شناسی ایران با عنوان «نگرش جنسیتی علیه زنان در محیط های کار اجتماعی» روز دوشنبه 12 تیرماه 1396 در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران با حضور دکتر فروغ صالح دیرین برگزار شد.

دکتر صالح سخنان خود را با تعریف "خشونت" آغاز نمود و گفت: خشونت پدیده‌ای جهانی است و در تمام اعصار و جوامع در اشکال متفاوت بروز کرده است، زیرا پدیده‌ای مجذوب‌کننده و در عین‌حال نفرت‌انگیز است. موضوع خشونت علیه زنان چه در حوزه‌ خصوصی(خانواده) و چه در حوزه‌ عمومی(جامعه) به عنوان یکی از مسائل عمده‌ اجتماعی در بسیاری از جوامع و نیز به مثابه موضوعی از تحقیق و تفحص برای محققان در نیم قرن گذشته بوده است، ضرورت این سخنرانی در نتیجه‌ فهم مسائل و مشکلات پیشِ‌روی زنان در عرصه‌های اجتماعی می‌باشد؛ بنابراین از جمله دلایل انتخاب این موضوع وجه مسئله‌مند بودنِ خشونت علیه زنان در محیط کار اجتماعی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب در خصوص پژوهش خود در این خصوص این موضوع گفت: در این رابطه دو مفهوم "نگرش جنسیتی" و "جامعه‌پذیری جنسیتی" و رسیدن به یک مفهوم دیگر در قالب کنش ارتباطی هابرماس تحت عنوان "پذیرش تفاهم‌آمیز دختران" در بررسی یافته‌ها به دست آمده است.برمبنای یافته‌های تحقیق، استدلال نظری بر این است که اعمال تغییرات فرهنگی و ذهنی در زمینه‌ی آگاهی‌دِهی در مورد شان و جایگاه زنان و تغییر در روش‌های نگرش و جامعه‌پذیری جنسیتی و بالاترینِ انگیزه‌ی افراد در جهت ارتقای تعهد سازمانی، نظارت اجتماعی، ملزم به اعمال مقررات از جمله ضروریاتی است که می‌تواند بستر محیط کار اجتماعی را در وضعیت مسالمت‌آمیز قرار دهد و هرچه بیشتر افراد را تابع قوانین و مقررات و ضوابط کار می‌نماید.از این طریق در واقع می‌توان سطوح تاب‌آوری زنان را گسترش داده و بستری برای نوآوری‌های خلاقانه‌ی زنان در محیط کار فراهم کرد.

دکتر صالح1استاد مدعو دانشگاه تهران مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاداتی را حوزه پیشگیری از خشونت علیه زنان در محیط کار نیز مطرح نمود:

  • ۱- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از سوی مراجع رسمی و غیررسمی
  • ۲- آموزش به خانواده‌ها و مخصوصا دختران و زنان عدم پذیرش تفاهم‌آمیز خشونت) که در قالب راه‌کارهای اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌باشد؛ مانند تربیت فرزندان در جامعه‌پذیری جنسیتی و نگرش جنسیتی که اثرگذار در رابطه با محیط اجتماعی نباشد.
  • ۳- راه‌کارهای ساختاری (توزیع عادلانه درآمد بین زنان و دختران)
  • ۴- راه‌کارهای تبلیغاتی: نهادهای ارتباط‌جمعی، مراکز آموزشی
  • ۵- راه‌کارهای قانونی برای برخورد با خشونت
  • ۶- مطالعه و پژوهش در حوزه‌ مطالعات خشونت با روش کیفی

در پایان این جلسه حاضرین سوالات خود را در خصوص موضوع نشست مطرح نمودند و سخنران به آن‌ها پاسخ داد.جلسه در ساعت ۱۹به پایان رسید.