دوّمین کنفرانس ملّی سنجش و ارزشیابی علم :ارزشیابی کیفی نظام های علم، فناوری و صنعت در تاریخ 6 تا 8 بهمن ماه 1395 در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

بیانیه پایانی کنفرانس را اینجا بخوانید.

برای اطلاع بیشتر به وب سایت همایش مراجعه کنید. http://www.ses2016.ir/fa/