دومین همایش جهانی سازی علوم اجتماعی وبدو دهه گفتمان جهانی سازی علوم اجتماعی

زمان: چهارشنبه و پنج شنبه 6 و 7 اردیبهشت 1396

مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برگزار کنندگان: انجمن جامعه شناسی ایران، دانشگاه خوارزمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شبکه جهانی علوم انسانی و اجتماعی (World SSH Net)

با حمایت: انجمن بین المللی جامعه شناسی (International Sociological Association)، شورای عربی علوم اجتماعی (Arab Council for the Social Sciences)، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشکده فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی

ضرورت و اهميت برگزاري همايش:

فرایند جهانی شدن واقعیت انکارناپذیر زمان معاصر است. این پدیده که از وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی مختلفی برخورداراست مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی و روش شناسی دانش بشر را متحول می سازد و در قلمرو، کارکرد و محتوای نظام های علمی تغییراتی ایجاد می کند.

به این دلیل ضروری است همه علوم نسبت خود را با تحولات حاصل از جهانی شدن تعریف و تعیین نمایند. این ضرورت در مورد علوم انسانی- اجتماعی که ربط وثیقی با مدیریت امور انسانی، تنظیم مناسبات اجتماعی و مطالعه نهادها و ساختارهای جامعه دارد، بیشتر اهمیت پیدا می کند. پرداختن به پدیده جهانی شدن در حالیکه طی سال های اخیر در ایران نهضت بومی سازی علوم انسانی مدنظر قرار گرفته، ضرورت بیشتری پپدا می کند.

برگزاری مجموعه ای از نشست های تخصصی باعث خواهد شد اندیشمندان حوزه علوم انسانی- اجتماعی ضمن به اشتراک گذاشتن رویکردها ومنظرهای فکری خود، به شیوه ای فعالانه ظرفیت های علوم انسانی- اجتماعی ایران را برای مواجهه با پدیده جهانی شدن مجهز سازند.  

محورهاي همايش:‌

  • تفاوت علوم انسانی-  اجتماعی جهانی، بین المللی، محلی و محلی- جهانی
  • تأثیر جهانی شدن بر نقش و کارکرد اندیشمندان علوم انسانی- اجتماعی ایران 
  • نسبت میان علوم انسانی - اجتماعی جهانی و علوم انسانی - اجتماعی ایران  
  • ظرفیت های علوم انسانی - اجتماعی ایران در جهت تولید یک دانش بومی/ محلی
  • گفتمان های جهانی شدن و علوم انسانی - اجتماعی ایران
  • چالش های جهانی شدن برای علوم انسانی- اجتماعی ایران

وب سايت همايش:‌http://icgssh.khu.ac.ir/

پوستر همایش

برنامه زمانی فارسی 

برنامه زمانی انگلیسی

گزارش برگزاری همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی


 

اخبار مرتبط: