شجاعی مینا نهمین سمینار از مجموعه نشستهای دفتر مازندران انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویان در روز دوشنبه 27 مهر ماه 1395 در دانشگاه مازندران برگزار شد. در این نشست مینا شجاعی، دانشجوی دکترای بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه مازندران نتایج نتایج تحقیق خود با موضوع «مطالعه تطبیقی وضعیت زنان درکشورهای اسلامی باتاکید بر وضعیت ایران» را ارائه کرد.

شجاعی با بیان اینکه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که قلب جهان اسلام نیز محسوب می شود دارای الگوی منحصر به فردی در توسعه انسانی در جهان است گفت: بر اساس گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال های اخیر اکثر کشورهای این منطقه موفق به رشد قابل توجهی در توسعه انسانی بوده اند. این الگوی منحصر به بفرد در این منطقه به طور خاص در وضعیت زنان نیز مشاهده می شود. در این کشورها علیرغم اینکه وضعیت سلامت و آموزش زنان بهبود قابل توجهی پیدا کرده است، وضعیت زنان در حوزه مشارکت سیاسی و اقتصادی بهبود چندانی نداشته است و کماکان میزان مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در این منطقه کمتر از تمام نقاط جهان است. علیرغم اینکه مطالعه کشورهای این منطقه در قیاس با سایر کشورهای جهان، نشان دهنده الگویی یکسان و هماهنگ است، در عین حال مطالعه تطبیقی دقیق تر کشورهای این منطقه، تفاوت های چشمگیری را آشکار می کند.

این مطالعه تطبیقی بر اساس سه شاخص عمده سنجش وضعیت زنان که توسط سازمان ملل متحد و مجمع جهانی اقتصاد ارائه می شوند، صورت گرفته است. نتایج این مطالعه در سه بخش ارائه شد.

بخش اول: مطالعه تطبیقی کشورها بر اساس داده های سال 2015 با تاکید بر جایگاه ایران

بخش دوم : مطالعه روند تغییر در وضعیت زنان بر اساس هر سه شاخص با تاکید بر مقایسه ایران و عربستان

بخش سوم: مطالعه تطبیقی ایران با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بر اساس مولفه های اقتصادی، سیاسی، سلامت و آموزش

نتایج نشان می دهد که وضعیت زنان در کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، قطر و کویت بهتر از سایر کشورهای منطقه است. همچنین وضعیت زنان در یمن، عراق، افغانستان و پاکستان نامناسب ترین است. در مجموع به روشنی مشاهده می شود که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اگرچه در مقایسه با سایر کشورهای جهان دارای الگوی یکسانی از جهت وضعیت زنان است، اما در مطالعه درون منطقه ای و با در نظر گرفتن روند تغییر وضعیت زنان در این کشورها مشاهده می شود که تفاوت های آشکاری در این کشورها وجود دارد.

این نشست با ارائه جمع بندی از مباحث مطرح شده توسط دکتر فروتن، مدیر دفتر مازندران انجمن جامعه شناسی ایران پایان یافت.