درباره تاسیس «کرسی نقد اجتماعی برنامه‌های دولت»

بر اساس مصوبه جلسۀ مورخۀ 12 تیرماه 1392 هیئت مدیره و به منظور نهادینه سازی انتقاد اجتماعی از برنامه‌های دولت با کاربرد ذخیرۀ دانش جامعه‌شناختی و با توجه به ضرورت مداخلۀ دانش بنیان اصحاب علوم اجتماعی در فرایندهای ارزیابی و پایش بیرونی سیاست‌ها و برنامه‌های بخش عمومی، «کرسی نقد اجتماعی از برنامه‌های دولت» در انجمن جامعه‌شناسی ایران تشکیل می‌گردد. آئین نامۀ اجرائی این کرسی با تصریح ارکان کرسی همچون رئیس و شورای علمی کرسی و همچنین تعین عرصه‌های نقد برنامه‌ای، منشور اخلاقی و ضوابط اجرای کرسی در دست تدوین می‌باشد. بر اساس مصوبۀ هیئت مدیره، جلسات این کرسی با نگرش میان رشته‌ای و با از دعوت از صاحبنظران رشته‌های متفاوت علوم اجتماعی از اول سال تحصیلی جدید به منظور بررسی نسبت برنامه‌های دولت با امر اجتماعی برگزار خواهد شد.

اخبار مرتبط:

یادداشت : "بازیابی انتقاد پس از اِغماء(به خاطر تأسیس «کرسی نقد اجتماعی برنامه‌های دولت» در انجمن جامعه‌شناسی ایران)"

 

گزارش نشست‌های کرسی نقد اجتماعی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت