کمیته گروه‌های علمی تخصصی

مدیر: دکتر شیرین احمدنیا


دبیر: دکتر علی نوری

اعضای کمیته: -

کمیته گروه های علمی- تخصصی